News

ΕΝΟΙΚΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΔΟΣΗΣ”: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ

Στις 4 Δεκεμβρίου τέθηκε σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο “Ενοίκιο έναντι Δόσης,” με στόχο την προστασία ευάλωτων μη εξυπηρετούμενων δανειοληπτών από τον κίνδυνο απώλειας της κύριας κατοικίας τους. Το σχέδιο αποτελεί το τέταρτο στη σειρά πρωτοβουλιών στήριξης δανειοληπτών, παρέχοντας πλήρη διακανονισμό των μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων που ως εξασφάλιση έχουν την κύρια κατοικία των δανειοληπτών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για περίοδο εννέα μηνών.

Με την εφαρμογή αυτού του σχεδίου, αναδεικνύεται η σοβαρότητα για αντιμετώπιση της κρίσης των δανείων και παρέχεται μια πρωτοποριακή λύση για την προστασία των οικογενειών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση.

Το Σχέδιο σκοπό έχει να συνάδει  με την πολιτική της κυβέρνησης για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την πολιτική ενίσχυσης της προσιτής κατοικίας ώστε να δοθεί μία οριστική λύση για εξόφληση στεγαστικών μη εξυπηρετούμενων δανείων και προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Δικαιούχοι για ένταξη στο Σχέδιο είναι:

(α) λήπτες κοινωνικών παροχών  οι οποίοι είχαν μη  εξυπηρετούμενα δάνεια στις 31/12/2021, και τα οποία παρέμειναν μη εξυπηρετούμενα στις 31/12/2022, με εξασφάλιση την κύρια κατοικία αγοραίας αξίας μέχρι €250.000,

(β) όλοι οι αιτητές στα Σχέδια Εστία και Οικία οι οποίοι αξιολογήθηκαν ως επιλέξιμοι αλλά μη βιώσιμοι με αγοραία αξία κύριας κατοικίας μέχρι €350.000, καθώς και

(γ) όλοι οι αιτητές στα Σχέδια Εστία και Οικία οι οποίοι εγκρίθηκαν για ένταξη στα Σχέδια αυτά και στη συνέχεια η ένταξή τους τερματίστηκε.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα μετατραπούν σε ενοικιαστές, με την κυριότητα της κατοικίας να μεταβιβάζεται στην Κεντρική Δημόσια Ιδιοκτησία Ενίσχυσης Πολιτών και το δάνειό τους να διαγράφεται.

Ο Ενοικιαστής υπογράφει Σύμβαση Ενοικίασης με τον Νέο Ιδιοκτήτη, η οποία περιλαμβάνει τους πιο κάτω όρους:

α) Διάρκεια ενοικίασης ίση με 14 έτη. Όπου τουλάχιστον ένας εκ των Ενοικιαστών, κατά την ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης Ενοικίασης, είναι άνω των 65 ετών 12 και ο/η σύζυγος του είναι τουλάχιστον 50 ετών, η διάρκεια ενοικίασης ορίζεται εφόρου ζωής των Ενοικιαστών.

β) Καταβολή του Καθορισμένου Ενοικίου από την Κυπριακή Δημοκρατία προς τον Νέο Ιδιοκτήτη και υποχρέωση καταβολής ετήσιου ενοικίου ύψους ενός ευρώ (€1) από τον Ενοικιαστή ως τη λήξη της διάρκειας ενοικίασης.

γ) Βασική ασφάλιση ακινήτου της Κύριας Κατοικίας από τον Νέο Ιδιοκτήτη.

δ) Απαγόρευση υπενοικίασης της Κύριας Κατοικίας σε τρίτο πρόσωπο.

ε) Δυνατότητα απόκτησης της Κύριας Κατοικίας από τον Ιδιοκτήτη ή Συγγενή Πρώτου (1 ου) Βαθμού του Ιδιοκτήτη στην Τιμή Επαναγοράς μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και πριν ή κατά την λήξη δεκατεσσάρων (14) ετών από την ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης Ενοικίασης. Νοείται ότι σε αυτή την περίπτωση η Σύμβαση Ενοικίασης τερματίζεται.

στ) Η Τιμή Επαναγοράς εκάστης Κύριας Κατοικίας περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Ενοικίασης.

Παρόλο που εκ πρώτης όψεως οι προϋποθέσεις για ένταξη στο σχέδιο φαίνονται απλές, εντούτοις χρειάζεται προσεκτική και εις βάθος μελέτη του σχεδίου ώστε να εντοπισθούν όλοι οι παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν.

Τονίζεται περαιτέρω ότι η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται νομοθετικά και ως εκ τούτου, είναι υψίστης  σημασίας οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν έγκαιρα σε ειδικό ώστε να υποβάλουν την Αίτηση για ένταξη στο σχέδιο «Ενοίκιο έναντι δόσης» έγκαιρα, προς διασφάλιση των συμφερόντων τους.

Το γραφείο μας διαθέτει υψηλά καταρτισμένη ομάδα και είναι σε θέση να σας προσφέρει νομικές συμβουλές και βοήθεια καθ’ όλη την διαδικασία υποβολής της Αίτησης μέχρι την λήψη σχετικής Απόφασης επί του αιτήματος για ένταξη στο σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»

Υπηρεσίες

  • Παροχή επαγγελματικών συμβουλών αναφορικά με το σχέδιο και τις απαιτήσεις της διαδικασίας υποβολής Αίτησης.
  • Παροχή συμβουλών σε ερωτήματα/θέματα που χρήζουν διευκρίνισης.
  • Προετοιμασία ειδικού πληρεξουσίου, εάν είναι απαραίτητο.
  • Επισκόπηση των εγγράφων της Αίτησης για τη διασφάλιση της πληρότητας και ορθότητας αυτής.
  • Προετοιμασία του εντύπου της Αίτησης εκ μέρους του πελάτη και υποβολή αυτής.
  • Παρακολούθηση της πορείας της Αίτησης και επικοινωνία με τους αρμόδιους λειτουργούς.

Περαιτέρω σε περίπτωση απόρριψης της Αίτησης το Γραφείο μας μπορεί να αναλάβει την ετοιμασία ένστασης επί της Απόφασης και εν συνεχεία την καταχώρηση και τον χειρισμό προσφυγής.

Για εξατομικευμένες νομικές υπηρεσίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα μας στο info@ad-vocates.com και στο τηλέφωνο του γραφείου μας 22-377323.

Επισημαίνεται ότι το παρόν ενημερωτικό δελτίο παράγεται για καθαρά ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως επαγγελματική συμβουλή.

Scroll to Top